Konsultacje społeczne Konsultacje społeczne

Zakup lasów i gruntów leśnych

Informujemy, że nadleśnictwa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie są zainteresowane zakupem lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia.

Jeżeli posiadają Państwo grunt, który: 

 • jest objęty Uproszczonym Planem Urządzenia Lasu lub stanowi teren rolny opisany w powszechnej ewidencji gruntów jako Ls, RV, RVI, RVIz, ŁV, ŁVI, PsV, PsVI,
 • został ujęty w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego jako teren leśny lub przeznaczony do zalesienia a w przypadku braku Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego jest objęty decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu jako grunt przeznaczony do zalesienia,
 • stanowi enklawę wśród gruntów pozostających w zarządzie Lasów Państwowych,
 • przylega do gruntu pozostającego w zarządzie Lasów Państwowych,
 • ma uregulowany stan prawny,
 • nie jest obciążony na rzecz osób trzecich,
 • nie występują spory graniczne,

zapraszamy do złożenia oferty sprzedaży takiej nieruchomości.

 

Oferta powinna dotyczyć nieruchomości położonych w zasięgu terytorialnego działania Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie i zawierać oznaczenie nieruchomości:

 • nazwa gminy,
 • obręb ewidencyjny,
 • numer działki/działek ewidencyjnych,
 • rodzaj i klasa użytku/ów ewidencyjnych.

Właściwym do rozpatrzenia oferty jest nadleśniczy nadleśnictwa w zasięgu terytorialnym, którego położona jest nieruchomość. Przynależność terytorialną nieruchomości można ustalić korzystając z interaktywnej mapy Banku Danych o Lasach (https://www.bdl.lasy.gov.pl).

W zależności od położenia nieruchomości, oferty sprzedaży należy kierować na niżej podane adresy mailowe:

Nadleśnictwo Celestynów – celestynow@warszawa.lasy.gov.pl

Nadleśnictwo Chojnów – chojnow@warszawa.lasy.gov.pl

Nadleśnictwo Drewnica – drewnica@warszawa.lasy.gov.pl

Nadleśnictwo Garwolin – garwolin@warszawa.lasy.gov.pl

Nadleśnictwo Jabłonna – jablonna@warszawa.lasy.gov.pl

Nadleśnictwo Łochów – lochow@warszawa.lasy.gov.pl

Nadleśnictwo Łuków – lukow@warszawa.lasy.gov.pl

Nadleśnictwo Mińsk – minsk@warszawa.lasy.gov.pl

Nadleśnictwo Siedlce – siedlce@warszawa.lasy.gov.pl

Nadleśnictwo Sokołów – sokolow@warszawa.lasy.gov.pl

Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka – ostrow.maz@warszawa.lasy.gov.pl

Nadleśnictwo Płońsk – plonsk@warszawa.lasy.gov.pl

Nadleśnictwo Pułtusk – pultusk@warszawa.lasy.gov.pl

Nadleśnictwo Wyszków – wyszkow@warszawa.lasy.gov.pl

 

Informacje dodatkowe:

 • Zawarcie umowy sprzedaży poprzedzone będzie weryfikacją przydatności gruntów na cele gospodarki leśnej, ponadto wymagać będzie uprzedniego uzyskania przez nadleśnictwo zgody Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych na nabycie nieruchomości.
 • Nabycie nieruchomości może nastąpić za cenę ustaloną w wyniku negocjacji, nie wyższą od wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.
 • Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.