Wydawca treści Wydawca treści

Natura 2000

Europejska sieć obszarów chronionych Natura 2000 jest stosunkowo nową formą ochrony przyrody, bowiem została ona wprowadzona w Polsce, w momencie naszej akcesji do Unii Europejskiej. Celem utworzenia sieci Natura 2000 jest zachowanie zagrożonych wyginięciem siedlisk przyrodniczych oraz gatunków flory i fauny w skali Europy, a także typowych, powszechnie występujących siedlisk Starego Kontynentu.

Ochrona przyrody w sieci Natura 2000 w swym założeniu nie nakłada na zarządców i właścicieli obszarów określonych zakazów, a jedynie obliguje ich do optymalizacji działań na rzecz zachowania europejskiego dziedzictwa przyrodniczego.
Podstawą prawną do utworzenia sieci Natura 2000 są dyrektywy Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 roku w sprawie ochrony dzikich ptaków oraz dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, które zostały transponowane do polskiego prawodawstwa (głównie do ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku).

Sieć Natura 2000 obejmuje:

  • obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO)
  • specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO)
  • obszary mające znaczenie dla Wspólnoty (OZW)

Na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie wyznaczono 9 obszarów ptasich oraz 26 obszarów siedliskowych, o powierzchni około 67 tys. ha, co stanowi ponad 36% powierzchni Dyrekcji.

Największym obszarem w ramach sieci Natura 2000, na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie jest Puszcza Biała PLB140007 obejmująca około 46 tys. ha lasów zarządzanych przez Nadleśnictwa z terytorialnego zasięgu działania RDLP w Warszawie (całkowita powierzchnia obszaru to 83 779,7 ha). Obszar wyznaczony został Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 roku, w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000, powiększony rozporządzeniem Ministra Środowiska z 27 października 2008 roku. Puszcza Biała jest obszarem chroniącym rzadkie i zagrożone w skali europejskiej gatunki ptaków, które znajdują tu optymalne siedliska bytowania, rozrodu i żerowania. Teren Puszczy Białej zajmują głownie lasy zarządzane przez Nadleśnictwa: Ostrów Mazowiecka, Wyszków, Pułtusk, a także fragmenty lasów Nadleśnictw Jabłonna i Ostrołęka (RDLP w Olsztynie). Lasy zajmują około 63% powierzchni, tereny rolnicze około 36%, natomiast zabudowane jedynie 1%. Gatunkami będącymi przedmiotami ochrony dla których ochrony wyznaczono obszar to między innymi bocian czarny, błotniak łąkowy, lelek, dzięcioł czarny, kobuz. W chwili obecnej trwają prace nad sporządzeniem planu zadań ochronnych, który określi działania ukierunkowane na ochronę przedmiotów ochrony i ich siedlisk.