Asset Publisher Asset Publisher

Wyłączanie gruntów

Jak wyłączyć grunt leśny z produkcji leśnej

Krok po kroku:

 1. Sprawdzić przeznaczenie działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego - cel wyłączenia musi byś zgodny z nieleśnym przeznaczeniem gruntów leśnych w  planie zagospodarowania przestrzennego

lub w przypadku braku m.p.z.p. uzyskać decyzję o warunkach zabudowy

- właściwy organ : Urząd Gminy/Dzielnicy

Decyzja o wyłączeniu gruntów leśnych z produkcji może zostać wydana przez dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych dla gruntów przeznaczonych na cele nieleśne. Zgodnie z  art. 7 ust .1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r., o ochronie gruntów rolnych i leśnych, zmiana przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne dokonuje się wyłącznie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,  a  warunkiem przeznaczenia określonych gruntów leśnych na cele nieleśne jest uprzednie wyrażenie zgody przez właściwe organy na taka zmianę.

W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r.  poz. 293, z późn. zm.)  zmiana zagospodarowania terenu wymaga ustalenia, w drodze decyzji, warunków zabudowy lub ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wójt (burmistrz , prezydent miasta) wydaje ww. decyzje administracyjne po łącznym spełnieniu warunków wymienionych w art. 61 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jednym z warunków art. 61 jest to, aby teren nie wymagał uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne albo był objęty zgodą uzyskaną przy sporządzaniu tych miejscowych planów, które traciły moc na podstawie art. 67 ust. 1  ustawy, o której mowa w art. 88 ust. 1 (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym).

 

 1. Złożyć wniosek wraz z kompletem niżej wymienionych dokumentów:
 • Wypis z wyrysem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wraz ze zgodą właściwego organu na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne, bądź w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z załącznikiem mapowym uzyskana w trybie art. 61 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przy spełnieniu  warunku: ”teren nie wymaga zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne  albo jest  objęty zgodą uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych planów, które utraciły moc…” ;
  - właściwy organ : Urząd Gminy/Dzielnicy

 

 • Wypis z rejestru gruntów (ważny 3 miesiące); - właściwy organ : Starosta

 

W przypadku, gdy grunt nie stanowi własności wnioskodawcy - tytuł prawny do gruntu stosownie do art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. (np. akt notarialny); Jeżeli grunty stanowią własność Skarbu Państwa w zarządzie PGL LP, Wnioskodawca winien posiadać umowę dzierżawy zawartą z właściwym nadleśnictwem.

 

 

 • Opis taksacyjny lasu miejsca wyłączenia. Opis powinien zawierać: typ siedliskowy lasu, gatunek i wiek drzewostanu głównego, zadrzewienie i bonitację, informację o zaliczeniu do lasów ochronnych, wynikających z  

- planów urządzenia lasu - dla gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa,
- uproszczonych planów urządzenia lasu, inwentaryzacjach stanu lasu – dla pozostałych gruntów.

W przypadku art. 12 a  uogril – – wyłączenie gruntów z produkcji leśnej na cele budownictwa mieszkaniowego:

 1. do 0,05 ha w przypadku budynku jednorodzinnego,
 2. do 0,02 ha, na każdy lokal mieszkalny, w przypadku budynku wielorodzinnego,

zaleca się przekazanie tylko informacji o typie siedliskowym lasu.
- właściwy organ : Starosta;

 

 • Plan wyłączenia – projekt zagospodarowania działki na bazie mapy projektowej, w skali 1:500, lub 1:1000 z zaznaczoną graficznie ( wyraźnym obrysem-kolorem) planowaną powierzchnią do wyłączenia, z wyszczególnieniem powierzchni wyłączenia pod budynkami, ciągami komunikacyjnymi, parkingami, szambem, ławą fundamentową ogrodzenia, śmietnikiem itp. Projektowana powierzchnia wyłączenia gruntu leśnego z produkcji leśnej, powinna stanowić jeden, zwarty kontur, określający kształt wyłączenia, a pozostały grunt leśny, nie będący przedmiotem wniosku, ma pozostać lasem zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach.

ilość egzemplarzy, zależy od ilości egzemplarzy decyzji = ilość stron postępowania + 4 egzemplarze ( aa., dla Urzędu Gminy, Starostwa i Nadleśnictwa).

 

Wydanie decyzji  zezwalających  na wyłączenie gruntów  leśnych  z produkcji leśnej, następuje przed uzyskaniem pozwolenia na budowę albo dokonaniem zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

Decyzję wydaje dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych na wniosek Inwestora (strony postępowania, wnioskodawcy) – art. 11 w związku z art. 5 uogril. Decyzja ustala należność, opłaty roczne oraz wysokość jednorazowego odszkodowania za  przedwczesny wyręb drzewostanu – art. 12 ust. 1 uogril –

(nie dotyczy wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej lub leśnej na cele budownictwa mieszkaniowego:

 1. do 0,05 ha w przypadku budynku jednorodzinnego;
 2. do 0,02 ha, na każdy lokal mieszkalny, w przypadku budynku wielorodzinnego.):

 

 1. należność stanowi jednorazową opłatę z tytułu trwałego wyłączenia gruntów z produkcji – art. 4 pkt 12 uogril. Zostaje wyliczona, jako iloczyn aktualnej ceny 1m³ drewna ogłaszanej w Monitorze Polskim, w komunikacie Prezesa GUS, powierzchni wyłączonych gruntów w ha i współczynnika różnicującego typ siedliskowy lasu – art. 12 ust. 11 uogril. Należność uiszcza się w terminie 60 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna;
 2. opłata roczna to opłata z tytułu użytkowania na cele nierolnicze lub nieleśne gruntów wyłączonych z produkcji, w wysokości 10% należności wyrażonej w m³ drewna, uiszczana: od chwili wyłączenia gruntów z produkcji w terminie do 30 czerwca każdego roku - w razie trwałego wyłączenia przez lat 10, a w przypadku nietrwałego wyłączenia przez okres tego wyłączenia, nie dłużej jednak niż przez 20 lat – art. 4 pkt 13 uogril.
 3. jednorazowe odszkodowanie w razie dokonania przedwczesnego wyrębu drzewostanu – art. 12 ust. 1 uogril;
 4. Należność i opłaty roczne za wyłączenie z produkcji gruntów leśnych w lasach ochronnych są wyższe o 50% od należności i opłat, o których mowa wyżej – art. 12 ust. 12 uogril;
 5. naliczona należność zostanie pomniejszona odrębną decyzją o wartość gruntu, ustaloną według cen rynkowych stosowanych w danej miejscowości w obrocie gruntami, po dokonaniu i zgłoszeniu wyłączenia tego gruntu z produkcji leśnej. Oświadczenie dostępne na stronie internetowej https://warszawa.lasy.gov.pl.
  W decyzji tej określona zostanie wysokość jednorazowego odszkodowania za przedwczesny wyrąb drzewostanu oraz termin wnoszenia opłat rocznych.

Wniosek można złożyć:

 • w kancelarii  biura RDLP, pokój nr 30, wejście-klatka C, w dni robocze w godzinach 8.00-15.00 (uwaga: wnioski składane w kancelarii biura nie są sprawdzane ani analizowane przy ich składaniu),
 • za pośrednictwem  poczty tradycyjnej,
 • poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą organu Elektroniczna Skrzynka Podawcza - /pgl_lp_1771/SkrytkaESP.

 

WAŻNE!: Załączniki do wniosku należy złożyć w oryginale lub odpisie urzędowo poświadczonym zgodnie z art. 76 a § 2 kpa lub uzyskać poświadczenie zgodności odpisu dokumentu, po okazaniu jego oryginału w kancelarii biura Dyrekcji.

 

Uzyskanie informacji o toku prowadzonego postępowania możliwe jest poprzez kontakt z osobą prowadzącą sprawę, pod numerem telefonu wskazanym w korespondencji organu do strony.