Asset Publisher Asset Publisher

Wyłączanie gruntów

Jak wyłączyć grunt leśny z produkcji leśnej

Krok po kroku:

 1. Sprawdzić przeznaczenie działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego - cel wyłączenia musi byś zgodny z nieleśnym przeznaczeniem gruntów leśnych w  planie zagospodarowania przestrzennego

lub w przypadku braku m.p.z.p. uzyskać decyzję o warunkach zabudowy

- właściwy organ : Urząd Gminy/Dzielnicy

Decyzja o wyłączeniu gruntów leśnych z produkcji może zostać wydana przez dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych dla gruntów przeznaczonych na cele nieleśne. Zgodnie z  art. 7 ust .1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r., o ochronie gruntów rolnych i leśnych, zmiana przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne dokonuje się wyłącznie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,  a  warunkiem przeznaczenia określonych gruntów leśnych na cele nieleśne jest uprzednie wyrażenie zgody przez właściwe organy na taka zmianę.

W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r.  poz. 293, z późn. zm.)  zmiana zagospodarowania terenu wymaga ustalenia, w drodze decyzji, warunków zabudowy lub ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wójt (burmistrz , prezydent miasta) wydaje ww. decyzje administracyjne po łącznym spełnieniu warunków wymienionych w art. 61 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jednym z warunków art. 61 jest to, aby teren nie wymagał uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne albo był objęty zgodą uzyskaną przy sporządzaniu tych miejscowych planów, które traciły moc na podstawie art. 67 ust. 1  ustawy, o której mowa w art. 88 ust. 1 (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym).

 

 1. Złożyć wniosek wraz z kompletem niżej wymienionych dokumentów:
 • Wypis z wyrysem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wraz ze zgodą właściwego organu na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne, bądź w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z załącznikiem mapowym uzyskana w trybie art. 61 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przy spełnieniu  warunku: ”teren nie wymaga zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne  albo jest  objęty zgodą uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych planów, które utraciły moc…” ;
  - właściwy organ : Urząd Gminy/Dzielnicy

 

 • Wypis z rejestru gruntów (ważny 3 miesiące); - właściwy organ : Starosta

 

W przypadku, gdy grunt nie stanowi własności wnioskodawcy - tytuł prawny do gruntu stosownie do art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. (np. akt notarialny); Jeżeli grunty stanowią własność Skarbu Państwa w zarządzie PGL LP, Wnioskodawca winien posiadać umowę dzierżawy zawartą z właściwym nadleśnictwem.

 

 

 • Opis taksacyjny lasu miejsca wyłączenia. Opis powinien zawierać: typ siedliskowy lasu, gatunek i wiek drzewostanu głównego, zadrzewienie i bonitację, informację o zaliczeniu do lasów ochronnych, wynikających z  

- planów urządzenia lasu - dla gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa,
- uproszczonych planów urządzenia lasu, inwentaryzacjach stanu lasu – dla pozostałych gruntów.

W przypadku art. 12 a  uogril – – wyłączenie gruntów z produkcji leśnej na cele budownictwa mieszkaniowego:

 1. do 0,05 ha w przypadku budynku jednorodzinnego,
 2. do 0,02 ha, na każdy lokal mieszkalny, w przypadku budynku wielorodzinnego,

zaleca się przekazanie tylko informacji o typie siedliskowym lasu.
- właściwy organ : Starosta;

 

 • Plan wyłączenia – projekt zagospodarowania działki na bazie mapy projektowej, w skali 1:500, lub 1:1000 z zaznaczoną graficznie ( wyraźnym obrysem-kolorem) planowaną powierzchnią do wyłączenia, z wyszczególnieniem powierzchni wyłączenia pod budynkami, ciągami komunikacyjnymi, parkingami, szambem, ławą fundamentową ogrodzenia, śmietnikiem itp. Projektowana powierzchnia wyłączenia gruntu leśnego z produkcji leśnej, powinna stanowić jeden, zwarty kontur, określający kształt wyłączenia, a pozostały grunt leśny, nie będący przedmiotem wniosku, ma pozostać lasem zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach.

ilość egzemplarzy, zależy od ilości egzemplarzy decyzji = ilość stron postępowania + 4 egzemplarze ( aa., dla Urzędu Gminy, Starostwa i Nadleśnictwa).

 

Wydanie decyzji  zezwalających  na wyłączenie gruntów  leśnych  z produkcji leśnej, następuje przed uzyskaniem pozwolenia na budowę albo dokonaniem zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

Decyzję wydaje dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych na wniosek Inwestora (strony postępowania, wnioskodawcy) – art. 11 w związku z art. 5 uogril. Decyzja ustala należność, opłaty roczne oraz wysokość jednorazowego odszkodowania za  przedwczesny wyręb drzewostanu – art. 12 ust. 1 uogril –

(nie dotyczy wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej lub leśnej na cele budownictwa mieszkaniowego:

 1. do 0,05 ha w przypadku budynku jednorodzinnego;
 2. do 0,02 ha, na każdy lokal mieszkalny, w przypadku budynku wielorodzinnego.):

 

 1. należność stanowi jednorazową opłatę z tytułu trwałego wyłączenia gruntów z produkcji – art. 4 pkt 12 uogril. Zostaje wyliczona, jako iloczyn aktualnej ceny 1m³ drewna ogłaszanej w Monitorze Polskim, w komunikacie Prezesa GUS, powierzchni wyłączonych gruntów w ha i współczynnika różnicującego typ siedliskowy lasu – art. 12 ust. 11 uogril. Należność uiszcza się w terminie 60 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna;
 2. opłata roczna to opłata z tytułu użytkowania na cele nierolnicze lub nieleśne gruntów wyłączonych z produkcji, w wysokości 10% należności wyrażonej w m³ drewna, uiszczana: od chwili wyłączenia gruntów z produkcji w terminie do 30 czerwca każdego roku - w razie trwałego wyłączenia przez lat 10, a w przypadku nietrwałego wyłączenia przez okres tego wyłączenia, nie dłużej jednak niż przez 20 lat – art. 4 pkt 13 uogril.
 3. jednorazowe odszkodowanie w razie dokonania przedwczesnego wyrębu drzewostanu – art. 12 ust. 1 uogril;
 4. Należność i opłaty roczne za wyłączenie z produkcji gruntów leśnych w lasach ochronnych są wyższe o 50% od należności i opłat, o których mowa wyżej – art. 12 ust. 12 uogril;
 5. naliczona należność zostanie pomniejszona odrębną decyzją o wartość gruntu, ustaloną według cen rynkowych stosowanych w danej miejscowości w obrocie gruntami, po dokonaniu i zgłoszeniu wyłączenia tego gruntu z produkcji leśnej. Oświadczenie dostępne na stronie internetowej https://warszawa.lasy.gov.pl.
  W decyzji tej określona zostanie wysokość jednorazowego odszkodowania za przedwczesny wyrąb drzewostanu oraz termin wnoszenia opłat rocznych.


Ze względu na sytuację epidemiczną zalecane jest złożenie wniosku poprzez pocztę lub elektroniczną skrzynkę podawczą organu Elektroniczna Skrzynka Podawcza - /pgl_lp_1771/SkrytkaESP 

 

Przy zachowaniu obostrzeń związanych z pandemią COVID-19 wniosek można złożyć w kancelarii  biura Dyrekcji, pokój nr 30, wejście-klatka C, w dni robocze w godzinach 8.00-15.00 (uwaga: wnioski składane w kancelarii biura nie są sprawdzane ani analizowane przy ich składaniu).

 

WAŻNE!: Załączniki do wniosku należy złożyć w oryginale lub odpisie urzędowo poświadczonym zgodnie z art. 76 a § 2 kpa lub uzyskać poświadczenie zgodności odpisu dokumentu, po okazaniu jego oryginału w kancelarii biura Dyrekcji.

 

Uzyskanie informacji o toku prowadzonego postępowania możliwe jest poprzez kontakt z osobą prowadzącą sprawę, pod numerem telefonu wskazanym w korespondencji organu do strony.