Asset Publisher Asset Publisher

Wyłączanie gruntów

Jak wyłączyć grunt leśny z produkcji leśnej:

  1. Sprawdzić przeznaczenie działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego - cel wyłączenia musi byś zgodny z nieleśnym przeznaczeniem gruntów leśnych w  planie zagospodarowania przestrzennego

lub w przypadku braku m.p.z.p. uzyskać decyzję o warunkach zabudowy

- właściwy organ : Urząd Gminy/Dzielnicy

Decyzja o wyłączeniu gruntów leśnych z produkcji może zostać wydana przez dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych dla gruntów przeznaczonych na cele nieleśne. Zgodnie z  art. 7 ust .1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r., o ochronie gruntów rolnych i leśnych, zmiana przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne dokonuje się wyłącznie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,  a  warunkiem przeznaczenia określonych gruntów leśnych na cele nieleśne jest uprzednie wyrażenie zgody przez właściwe organy na taka zmianę.

W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r.  poz. 293, z późn. zm.)  zmiana zagospodarowania terenu wymaga ustalenia, w drodze decyzji, warunków zabudowy lub ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wójt (burmistrz , prezydent miasta) wydaje ww. decyzje administracyjne po łącznym spełnieniu warunków wymienionych w art. 61 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jednym z warunków art.61 jest to, aby teren nie wymagał uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne albo był objęty zgodą uzyskaną przy sporządzaniu tych miejscowych planów, które traciły moc na podstawie art. 67 ust. 1  ustawy, o której mowa w art. 88 ust. 1 (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym).

  1. Złożyć wniosek wraz z kompletem niżej wymienionych dokumentów:
  • Wypis z wyrysem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz ze zgodą właściwego organu na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne, bądź w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzja
    o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z załącznikiem mapowym uzyskana w trybie art. 61 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przy spełnieniu  warunku: ”teren nie wymaga zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne  albo jest  objęty zgodą uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych planów, które utraciły moc…” ;

- właściwy organ : Urząd Gminy/Dzielnicy

  • Wypis z rejestru gruntów (ważny 3 miesiące); - właściwy organ : Starosta

W przypadku, gdy grunt nie stanowi własności wnioskodawcy - tytuł prawny do gruntu stosownie do art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. (np. akt notarialny); Jeżeli grunty stanowią własność Skarbu Państwa w zarządzie PGL LP, Wnioskodawca winien posiadać umowę dzierżawy zawartą z właściwym nadleśnictwem.

  • Opis taksacyjny lasu miejsca wyłączenia. Opis powinien zawierać: typ siedliskowy lasu, gatunek i wiek drzewostanu głównego, zadrzewienie i bonitację, informację o zaliczeniu do lasów ochronnych, wynikających z

- uproszczonych planów urządzenia lasu, inwentaryzacjach stanu lasu - dlapozostałych gruntów.

W przypadku art. 12 a – wyłączenie gruntów z produkcji leśnej na cele budownictwa mieszkaniowego:

1)do 0,05 ha w przypadku budynku jednorodzinnego,

2)do 0,02 ha, na każdy lokal mieszkalny, w przypadku budynku wielorodzinnego,

zaleca się przekazanie tylko informacji o typie siedliskowym lasu.
- właściwy organ : Starosta;

- planów urządzenia lasu - dla gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa,

  • Plan wyłączenia – projekt zagospodarowania działki na bazie mapy projektowej, w skali 1:500, lub 1:1000 z zaznaczoną planowaną powierzchnią do wyłączenia, z wyszczególnieniem powierzchni wyłączenia pod budynkami, ciągami komunikacyjnymi, parkingami, szambem, ławą fundamentową ogrodzenia, śmietnikiem itp. Projektowana powierzchnia wyłączenia gruntu leśnego z produkcji leśnej, powinna stanowić jeden, zwarty kontur, określający kształt wyłączenia, a pozostały grunt leśny, nie będący przedmiotem wniosku, ma pozostać lasem zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach.

ilość egzemplarzy, zależy od ilości egzemplarzy decyzji = ilość stron postępowania + 4 egzemplarze ( aa., dla Urzędu Gminy,Starostwa i Nadleśnictwa).

Wydanie decyzji  zezwalających  na wyłączenie gruntów  leśnych  z produkcji leśnej, następuje przed uzyskaniem pozwolenia na budowę albo dokonaniem zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 , z późn. zm.2)