Aktualności Aktualności

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu prowadzonym pn.: „Rozbudowa oraz weryfikacja poprawności działania instalacji teleinformatycznej w biurze RDLP w Warszawie”

1. Przedmiotem zamówienia jest „Rozbudowa oraz weryfikacja poprawności działania sieci teleinformatycznej w biurze RDLP w Warszawie” polegająca na:

a. instalacji 50 nowych gniazd teleinformatycznych,

b. naprawie 34 gniazd teleinformatycznych zlokalizowanych w pomieszczeniach służbowych,

c. montażu niezbędnych paneli krosowych w szafach dystrybucyjnych,

d. weryfikacji poprawności działania sieci teleinformatycznej na odcinku patch panel gniazdo teleinformatyczne,

e. usunięciu wykrytych nieprawidłowości w działaniu okablowania strukturalnego,

f. sporządzeniu dokumentacji powykonawczej z wykonanego zadania.

2. Zamówienie realizowane będzie zgodnie Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego pisma oraz zapisami Umowy - załącznik nr 2.

3. Warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu jest przesłanie uzupełnionego i podpisanego Formularza ofertowego, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zaproszenia, który należy przesłać do dnia 30.09.2022r. na adres: informatyka@warszawa.lasy.gov.pl.

4. Termin realizacji: nie później niż do 30.11.2022r.

5. Wykonawca składający ofertę jest nią związany przez okres 14 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert tzn. będzie liczony z uwzględnieniem dnia wyznaczonego, jako termin składania ofert.

6. Oferta powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zadania: koszty robocizny, koszty materiałów oraz pracy sprzętu, koszty prac przygotowawczych, zabezpieczających i porządkowych, koszty ewentualnych obmiarów sprawdzających, koszty ubezpieczeń związanych z realizacją zamówienia, koszty techniczne odbiorów, podatek VAT, pozostałe koszty (bez których nie można wykonać zamówienia w sposób należyty).

7. Zamawiający umożliwi przeprowadzenie wizji lokalnej w pomieszczeniach, w których mają być wykonane prace będące przedmiotem zamówienia, w celu ewentualnego dokonania we własnym zakresie obmiarów sprawdzających oraz oceny warunków wykonania prac, które mogą wpłynąć na cenę oferty.

8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty oraz udziałem w postępowaniu.

9. Przesłanie oferty cenowej będącej odpowiedzią na zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia z jednym z oferentów umowy.

10. Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podawania konkretnej przyczyny Oferentom.

11. Głównym kryterium wyboru Wykonawcy będzie cena.

12. Wykonawca zobowiązany jest złożyć Oświadczenie, w myśl zapisów art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

13. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

14. Wykonawca składając ofertę poświadcza, że rozumie treść zapytania ofertowego

i nie wnosi zastrzeżeń.

15. Upoważnionym do kontaktów po stronie Zamawiającego jest Pan Paweł Paszkowski

- tel. +48534828166, 22 517-33-55.