Asset Publisher Asset Publisher

Rezerwaty przyrody

Rezerwaty przyrody to obszary wyróżniające się wartościami przyrodniczymi i kulturowymi oraz walorami krajobrazowymi, zachowane w stanie naturalnym lub mało zniekształconym. Tworzone są w celu ochrony rzadkich roślin, zwierząt i grzybów, a także nieożywionych elementów środowiska przyrodniczego. Na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie istnieje 75 rezerwatów przyrody. Ich łączna powierzchnia to ponad 5 tys. ha, co stanowi blisko 2,5% powierzchni dyrekcji.

Jednym z bardziej urokliwych rezerwatów w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie jest rezerwat Jata (objęty również ochroną w ramach sieci Natura 2000) położony na terenie Nadleśnictwa Łuków.

Rezerwat Jata jest najstarszym rezerwatem na naszym terenie. Pierwszy akt powołujący rezerwat pochodzi z 1933 roku.

Obejmuje on fragment kompleksu Lasów Łukowskich, o powierzchni ponad 1116 ha, porastający rozległe podmokłe zagłębienie, z którego bierze początek rzeka Krzna. Rezerwat powstał w celu ochrony drzewostanów jodłowych, występujących w północno-wschodnim skraju naturalnego zasięgu tego gatunku.