Aktualności Aktualności

Ogłoszenie - staż 2020

Ruszył nabór na staż w nadleśnictwach RDLP w Warszawie.

Absolwenci średnich i wyższych szkół, ubiegający się w bieżącym roku o zatrudnienie na okres odbycia stażu w nadleśnictwach z terytorialnego zasięgu działania Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie, zgodnie z Zarządzeniem nr 59 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 września 2012 roku w sprawie stażu absolwentów w Lasach Państwowych, obowiązani są złożyć następujące dokumenty:

1) podanie o umożliwienie odbycia stażu,

2)  kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych lub kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej*,

3) kopię dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego w przypadku absolwentów średnich szkół*,

4) oświadczenie o aplikowaniu o przyjęcie na staż do jednego, wybranego nadleśnictwa oraz o nie odbywaniu stażu pracy w Lasach Państwowych w przeszłości,

5) oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie złożonej w odpowiedzi na ogłoszenie o zatrudnienie na staż w nadleśnictwach z terytorialnego zasięgu działania Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie w celu rozpatrzenia podania oraz skierowania na staż do nadleśnictwa”.

6) Administratorem danych osobowych osoby składającej podanie jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjęcia i rozpatrzenia podania oraz skierowania wybranych kandydatów do odbycia stażu w nadleśnictwie. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest wyrażona zgoda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych osobowych (RODO). Państwa dane osobowe zawarte w podaniu mogą zostać udostępnione nadleśnictwom z terytorialnego zasięgu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie. Protokół z naboru zawierający imię i nazwisko kandydata oraz nazwę jednostki, do której zostaje skierowany będzie opublikowany na stronie internetowej Administratora www.warszawa.lasy.gov.pl. Udział w naborze jest dobrowolny, brak udzielonej zgody uniemożliwi przyjęcie i rozpatrzenie podania. Zgoda może zostać cofnięta w każdym momencie, co nie wpływa na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Pozostałe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym opis przysługujących Państwu praw jest dostępny na stronie internetowej www.warszawa.lasy.gov.pl oraz w jego siedzibie.

*) przed wydaniem skierowania na staż należy przedłożyć dyplom/świadectwo w celu stwierdzenia zgodności z oryginałem.

Wymienione wyżej dokumenty należy składać za pośrednictwem poczty na adres:

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie
ul. Grochowska 278
03-841 Warszawa

Termin złożenia dokumentów do RDLP ustala się do dnia 30 września 2020 r.
(liczy się data stempla pocztowego).

Szczegółowych informacji dotyczących zasad przyjmowania absolwentów na staż można zasięgnąć w RDLP w Warszawie – Wydział Organizacji i Kadr tel. (22) 517 33 07, 517 33 06 lub tel. kom.: 606 760 556; 660 706 770.