Aktualności Aktualności

Egzamin na staż

Ogłoszenie o egzaminie dla absolwentów ubiegający się o staż pracy w nadleśnictwach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie (nadleśnictwa: Celestynów, Chojnów, Drewnica, Garwolin, Jabłonna, Pułtusk i Wyszków)

Zgodnie z zarządzeniem nr 59 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 września 2012 roku w sprawie stażu absolwentów w Lasach Państwowych w przypadku zgłoszenia się liczby absolwentów przekraczającej limit wolnych miejsc w danej jednostce, przeprowadza się na szczeblu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie dodatkowy egzamin kwalifikujący na staż. Taka sytuacja dotyczy wyżej wymienionych nadleśnictw.

            Egzamin odbędzie w dniu 14 września 2018 roku (piątek) o godz. 10.00 w biurze Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie przy ul. Grochowskiej 278.

            Zakres tematyczny egzaminu obejmuje:

  • Ustawę z dnia 28 września 1991 roku o lasach z późn. zmianami (tekst jednolity Dz.U. z 2017 poz. 778 ze zm.),
  • Ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody z późn. zmianami (tekst jednolity Dz.U. z 2018, poz. 1614),
  • "Instrukcję ochrony lasu" stanowiącą załącznik do zarządzenia nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 22 listopada 2011 roku, obowiązującym w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych od dnia 1 stycznia 2012 roku (część II tom II) ze zmianami,
  • "Zasady hodowli lasu" stanowiące załącznik do zarządzenia nr 53 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2011 roku, obowiązujące w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych od dnia 1 stycznia 2012 roku ze zmianami,
  • Normę PN-93/D-02002 Surowiec drzewny. podział, terminologia i symbole,
  • Normę PN-D-95000:2002 Surowiec drzewny. pomiar, obliczanie miąższości i cechowanie.

            Kandydaci, którzy wskazali powyższe nadleśnictwa, jako preferencyjne zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo o konieczności przystąpienia do egzaminu.