Wydawca treści Wydawca treści

RODO

Administratorem danych osobowych przekazywanych przez osoby fizyczne podczas wszelkich kontaktów z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Warszawie jest:

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie

adres: 03-841 Warszawa, ul. Grochowska 278

REGON: 012567230

strona internetowa: www.warszawa.lasy.gov.pl

poczta elektroniczna: rdlp@warszawa.lasy.gov.pl

Inspektorem Ochrony Danych jest Sebastian Strzech.

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@warszawa.lasy.gov.pl

Dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z działalnością Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie wynikającą z przepisów prawa na podstawie art. 6 ust 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), dziennik Urzędowy UE L119/1, 04/05/2016 [RODO] oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000).

Dane mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie, podmiotom udzielającym jej wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do wykonania obowiązujących przepisów prawa.

Posiadają Państwo następujące prawa co do swoich danych osobowych: prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podanie danych jest dobrowolne.