Konsultacje społeczne Konsultacje społeczne

Ogłoszenie - Ekosystemy referencyjne – konsultacje społeczne

Informujemy, że zgodnie z wymogami Krajowego Standardu Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej FSC w Polsce zostały podjęte działania w zakresie wyznaczania (aktualizacji) ekosystemów referencyjnych na terenie nadleśnictw wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie.

    „6.4.1. Zarządzający lasami o dużych powierzchniach wyznacza, zachowuje i zaznacza na mapach przykłady istniejących w krajobrazie ekosystemów (tzw. ekosystemy referencyjne, Representative Sample Areas). W pierwszej kolejności, jako ekosystemy referencyjne wyznaczane są powierzchnie w stanie naturalnym lub maksymalnie zbliżonym do naturalnego. Takie obszary, stosownie do ich planów są pozostawione bez ingerencji w naturalnym stanie.” – Krajowy Standard Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej FSC w Polsce.

   Wybór obszarów leśnych objętych ochroną jako ekosystemy referencyjne powinien być przeprowadzony z wykorzystaniem konsultacji z jednostkami naukowymi, organizacjami przyrodniczymi oraz samorządami.

   Konsultacje społeczne, których przedmiotem jest wybór powierzchni w ramach ekosystemów referencyjnych będą trwały do 14 listopada 2017 r.

  Osoby, instytucje lub organizacje społeczne zainteresowane typowaniem powierzchni ekosystemów referencyjnych, zapraszamy do konsultacji.

   Uwagi odnoszące się do obszaru danego nadleśnictwa prosimy przesyłać na adres siedziby właściwego nadleśnictwa lub adres mailowy, który mogą Państwo znaleźć w ogłoszeniu dotyczącym konsultacji na stronie nadleśnictwa, na formularzu uwag.

   W razie ewentualnych pytań mogą Państwo kontaktować się również z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych, nr tel. tel. (22) 517 33 22 lub kierować zapytania oraz uwagi drogą mailowa na adres e-mail: ochrona@warszawa.lasy.gov.pl.


Konsultacje społeczne

Plan Urządzenia Lasu to podstawowy dokument, na podstawie którego prowadzona jest gospodarka leśna. Tworząc Plany Urządzenia Lasu leśnicy biorą pod uwagę opinie społeczeństwa. W tym celu organizują konsultacje społeczne.

Przy sporządzaniu planu urządzenia lasu (PUL) zapewniamy społeczeństwu udział w konsultacjach poprzez:

• ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych (RDLP) w Warszawie o planowanym posiedzeniu Komisji Założeń Planu w celu ustalenia założeń do projektu PUL;

• podanie do publicznej wiadomości w BIP RDLP i lokalnej prasie informacji o:

• przystąpieniu do opracowania projektu PUL,

• możliwościach zapoznania się z „Założeniami do sporządzenia projektu PUL" oraz o miejscu ich wyłożenia do wglądu,

• sposobie i miejscu składania uwag i wniosków, wskazując jednocześnie termin ich składania,

• właściwości dyrektora RDLP do rozpatrywania uwag i wniosków.

• ogłoszenie w BIP RDLP w Warszawie o planowanym posiedzeniu Narady Techniczno-Gospodarczej w celu sformułowania projektu PUL oraz akceptacji prognozy oddziaływania PUL na środowisko;

• zamieszczenie w lokalnej prasie ogłoszenia o możliwości zapoznania się z projektem PUL wraz z prognozą oddziaływania PUL na środowisko, w siedzibie Nadleśnictwa;

• Ogłoszenie w BIP RDLP o możliwości zapoznania się z projektem PUL wraz z prognozą oddziaływania PUL na środowisko.