Asset Publisher Asset Publisher

INFORMACJA O TERMINIE ZABIEGU RATOWNICZEGO I OCHRONNEGO TECHNIKĄ AGROLOTNICZĄ

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie zamieszcza poniżej informacje z terenu Nadleśnictwa Pułtusk dot. terminów planowanych zabiegów agrolotniczych.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 31/2024 Nadleśniczego Nadleśnictwa Pułtusk z dnia 09 maja 2024 r. w sprawie organizacji zabiegu ratowniczego i ochronnego techniką agrolotniczą w sytuacji wystąpienia zagrożenia trwałości lasu w 2024 roku w ramach ograniczania zagrożeń ze strony szkodników pierwotnych (strzygonia choinówka, brudnica mniszka) na obszarze Leśnictw Jurgi i Kaszewiec, działając w myśl art. 10 ust. 3 Ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 roku (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 530 z późn. zm.) oraz Zarządzeniem Nr 21 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 19 marca 2024 roku w sprawie ograniczania zagrożeń ze strony szkodliwych owadów, grzybów patogenicznych i innych zjawisk szkodotwórczych w lasach w 2024 roku:


Zawiadamiam


o podjęciu decyzji w sprawie wykonania zabiegu ratowniczego w drzewostanach Lasów Państwowych ze względu na zagrażającą trwałości lasu obecność gąsienic strzygoni choinówki i brudnicy mniszki na terenach wchodzących w skład Nadleśnictwa Pułtusk Leśnictw Jurgi i Kaszewiec stanowiących oddziały zaznaczone na załączonej mapie, położonych w zasięgu terytorialnym: gminy Różan i Goworowo.
Łączna powierzchnia zabiegu wynosi: 1 255,50 ha LP.
Zabieg ratowniczy zostanie wykonany techniką agrolotniczą z użyciem insektycydu Confirm, i środków pomocniczych (adiuwantów) Ikar 95 EC, AD-OIL 95 EC, OLEO 95 EC w dawkach zgodnych z etykietą – instrukcją użycia. Szczegółową charakterystykę i sposób użycia wymienionych środków zawierają załączone etykiety – instrukcje stosowania.

Nazwa środka ochrony roślin Confirm Ikar 95 EC, AD-OIL 95 EC,
OLEO 95 EC
Rodzaj insektycyd adiuwant
Nazwa i zawartość
substancji aktywnej
tebufenozyd związk z
grupy pochodnych diacylohydrazyn 240g/l
olej mineralny SAE 10/95 (destylat ropy naftowej
zawierający węglowodory parafinowe) - 95%
Określenie toksyczności
dla ludzi
szkodliwy - działa szkodliwie przez drogi
oddechowe i po połknięiu
działa drażniąco na oczy
Określenie toksyczności
dla organizmów wodnych
działa szkodliwie na organizmy wodne,
może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym
działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym
Określenie toksyczności dla pszczół    
Okres karencji (okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru i przeznaczenia do konsumpcji) RUNO LEŚNE - 14 DNI NIE DOTYCZY
Okres prewencji dla pszczół NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY
Okres prewencji dla ludzi 7 DNI NIE DOTYCZY
Okres prewencji dla zwierząt NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY

 

Szczegółową charakterystykę i sposób użycia wymienionych środków zawierają załączone etykiety - instrukcje stosowania.
Na granicy lasu objętego zakazem wstępu a w szczególności przy drogach i przejściach prowadzących do lasu zostaną przez nadleśnictwo umieszczone tablice ostrzegawcze z napisem:
„ZAKAZ WSTĘPU DO LASU ZABIEGI GOSPODARCZE, RATOWNICZE I OCHRONNE ZABIEGI AGROLOTNICZE W TERMINIE OD DNIA ………2024 R. DO DNIA ……..2024 R.
ZWALCZANIA SZKODLIWYCH OWADÓW NA PODSTAWIE USTAWY O LASACH Z DNIA 28 WRZEŚNIA 1991 R. (DZ.U. Z 2024 POZ. 530).


NADLEŚNICZY NADLEŚNICTWA PUŁTUSK
Nadleśnictwo Pułtusk
ul. Bartodziejska 50
06-100 Pułtusk
(23) 692-14-65