Asset Publisher Asset Publisher

Organizacja dyrekcji

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie to jedna z 17 regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych w Polsce i tak jak one podlega Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. RDLP w Warszawie nadzoruje działalność 15 jednostek terenowych - 14 nadleśnictw oraz Zespołu Składnic Lasów Państwowych w Siedlcach.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie to jedna z 17 regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych w Polsce i tak jak one podlega Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. RDLP w Warszawie nadzoruje działalność 15 jednostek terenowych - 14 nadleśnictw oraz Zespołu Składnic Lasów Państwowych w Siedlcach.

Dyrektor RDLP w Warszawie– kieruje całokształtem działalności RDLP i ponosi za nią odpowiedzialność, a także reprezentuje ją na zewnątrz.

Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej – kieruje realizacją zadań z zakresu zagospodarowania lasu i stanu posiadania.

Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych – kieruje realizacją zadań z zakresu spraw ekonomicznych.

Wydział Organizacji i Kadr – prowadzi sprawy z zakresu organizacji, kadr, płac i szkoleń, a także sprawy socjalne.

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego – realizuje kontrolę instytucjonalną, koordynuje całokształt spraw związanych ze zwalczaniem szkodnictwa leśnego, obronnością, ochroną informacji niejawnych i ich kancelarią, koordynuje sprawy związane z certyfikacją gospodarki leśnej.

Zespół ds. Promocji i Mediów – Prowadzi zadania z zakresu informacji i komunikacji społecznej, edukacji przyrodniczej i leśnej, współpracuje z mediami, organizacjami społecznymi. Popularyzuje wiedzę o lasach i leśnictwie. Redaguje stronę internetową i BIP.

Wydział Gospodarki Leśnej – koordynuje realizację zadań w dziedzinie hodowli lasu, urządzenia lasu, selekcji, nasiennictwa, szkółkarstwa, zadrzewień, użytkowania lasu, gospodarki wodnej, rolnej i rybackiej. Do zadań Wydziału należy również wsparcie merytoryczne nadleśnictw w zakresie powierzonego nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.

Wydział Ochrony Lasu – koordynuje zadania związane z zachowaniem wartości przyrodniczych ekosystemów leśnych, poprawą stanu zdrowotnego i zabezpieczeniem lasu przed szkodami, w tym ochroną przeciwpożarową. Prowadzi sprawy związane z ochroną lasu, przyrody i środowiska, oraz udostępnianiem lasu dla ruchu turystycznego i gospodarką łowiecką.

Wydział Gospodarowania Mieniem – prowadzi całokształt zagadnień z zakresu stanu posiadania, geomatyki leśnej oraz Systemu Informacji Przestrzennej a także zagadnienia z zakresu tworzenia, dzielenia, łączenia, likwidacji i określania zasięgu terytorialnego nadleśnictw, prowadzi postępowania z zakresu zmiany lasu stanowiącego własność Skarbu Państwa na użytek rolny.

Wydział Ochrony Gruntów Leśnych – przygotowuje decyzje dyrektora w sprawie wyłączenie gruntów leśnych z produkcji w trybie Ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Główny Księgowy i Wydział Księgowości – kieruje całokształtem prac związanych z prowadzeniem księgowości i spraw finansowych.

Wydział Analiz i Planowania – koordynuje sporządzanie i realizację planów finansowo – gospodarczych, sprawozdawczość, analizy z wnioskami dotyczącymi realizacji zadań wynikających z planów oraz prognozowanie sytuacji ekonomiczno – finansowej RDLP w Warszawie; koordynuje całokształt prac związanych z BHP.

Wydział Gospodarki Drewnem – nadzoruje i koordynuje działalność jednostek organizacyjnych w zakresie zasad sprzedaży drewna, polityki cenowej i handlowej oraz działalności marketingowej z zachowaniem racjonalnego wykorzystania surowców drzewnych. Wydział prowadzi analizy rynków oraz spraw związanych z normalizacją i realizacją umów w zakresie obrotu drewnem. W ramach Wydziału funkcjonuje również Stanowisko Pracy Brakarza Regionalnego, odpowiedzialnego za sprawy związane z brakarstwem w nadzorowanych jednostkach organizacyjnych.

Zespół ds. Rozwoju i Innowacji – koordynuje i nadzoruje jednostki w zakresie zamówień publicznych, pozyskiwania środków pomocowych, wdrażania projektów rozwojowych PGL LP, współpracy na szczeblu RDLP z przedstawicielami przedsiębiorców leśnych. Koordynuje również nadzór nad Zespołem Składnic Lasów Państwowych w Siedlcach w zakresie programów rozwojowych i naprawczych.

Wydział Informatyki – organizuje i nadzoruje eksploatację i modyfikację Systemu Informatycznego Lasów Państwowych w biurze i jednostkach organizacyjnych. Administruje siecią, Internetem i serwerami RDLP w Warszawie.

Wydział Administracji – prowadzi całokształt spraw związanych z obsługą administracyjną RDLP w Warszawie. Koordynuje sprawy związane z obsługą kancelarii i archiwum.