Aktualności Aktualności

Ogłoszenie - Zaproszenie do składania ofert

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu prowadzonym pn.: „Dostawa i konfiguracja 2 serwerów oraz rozbudowa macierzy IBM Storwize V5000”

Przedmiotem zamówienia jest zakup:

  1. dostawa 2 Serwerów o parametrach określonych w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej zaproszenia;
  2. rozbudowa macierzy IBM Storwize V5000;
  3. szkolenie personelu z zakresu wdrożonej infrastruktury;
  4. świadczenie dodatkowego wsparcia technicznego na dostarczone urządzenia na warunkach określonych § 12 niniejszej umowy;
  5. oprogramowanie do zarządzania serwerami;

zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia.

Ofertę (załącznik nr 2 do zaproszenia) wraz ze specyfikacją techniczną (jako załącznik do oferty) należy przesłać do dnia 16.10.2019r. na adres informatyka@warszawa.lasy.gov.pl.

Termin realizacji zamówienia 30 dni od daty podpisania umowy.

Oferta powinna być aktualna 14 dni kalendarzowych od dnia 16.10.2019r. W tym terminie zostanie podjęta decyzja dotycząca wyboru oferenta i zostanie podpisana umowa na realizację zamówienia.

Przesłanie oferty cenowej będącej odpowiedzią na zapytanie ofertowe nie Zobowiązuje kupującego do zawarcia z jednym z oferentów umowy.

Kupujący nie przewiduje zwrotu kosztów za czas i materiały przeznaczone na przygotowanie oferty.

Sprzedający składając ofertę poświadcza, że rozumie treść zapytania ofertowego i nie wnosi zastrzeżeń.
 


Nadleśnictwa i inne

 

Mapa lasów

Mapa lasów

 

Polecamy Polecamy