Aktualności Aktualności

Ogłoszenie - Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Pułtusk

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie informuje o przystąpieniu do opracowania planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Pułtusk na lata 2024 - 2033.

Na podstawie przepisów art. 39-42 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zwanej dalej ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku, (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 poz. 283 ze zm.) oraz ustaleń organizacyjnych podjętych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych oraz Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie na czas trwającej pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, informujemy o przystąpieniu do opracowania projektu planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Pułtusk na lata 2024-2033 i sporządzenia wytycznych dla projektu oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (dalej: plan).

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w kraju oraz w trosce o zapewnienie właściwego udziału społeczeństwa w pracach projektowych, modyfikacji ulega schemat działania nad wypracowaniem założeń i wytycznych do projektu planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Pułtusk.

1. Dokumenty formułujące wytyczne do projektu planu przed posiedzeniem Komisji Założeń Planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Pułtusk na lata 2024-2033 i sporządzenia wytycznych dla projektu planu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (dalej: KZP) w zakresie: referatu Nadleśniczego Nadleśnictwa Pułtusk oraz koreferatu Naczelnika właściwego ds. urządzania lasu RDLP w Warszawie zostaną udostępnione na stronie internetowej RDLP w Warszawie do dnia 26.08.2021 r. (do pobrania na dole strony)

2. Uwagi na piśmie dotyczące obu wymienionych w pkt 1 dokumentów można składać na adres: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie, ul. Grochowska 278, 03-841 Warszawa, poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ePUAP): /pgl_lp_1771/SkrytkaESP lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: sekretariat@warszawa.lasy.gov.pl (z dopiskiem w tytule: KZP Pułtusk), w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2021 r (data wpływu) (z uwagi na sytuację pandemiczną zalecana jest korespondencja w formie elektronicznej).

3. Złożone wnioski i propozycje zostaną przedstawione w czasie obrad KZP w celu sformułowania założeń i wytycznych do prac nad projektem planu.

4. Założenia do planu zostaną sformułowane na posiedzeniu Komisji Założeń Planu (KZP), które odbędzie się w dniu 22 września 2021 r., o godz. 10:00. W związku z sytuacją pandemiczną i obowiązującymi w kraju obostrzeniami posiedzenie KZP odbędzie się w możliwie najmniejszym gronie uczestników. Obowiązkowo uczestniczyć będą: Przewodniczący (Dyrektor lub Zastępca RDLP w Warszawie), przedstawiciel Dyrekcji Generalnej LP, kierownictwo Nadleśnictwa, przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Naczelnik właściwy ds. urządzania lasu RDLP w Warszawie. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi COVID-19 obowiązuje zachowanie limitu – 1 osoba na 10 m2. Dopuszcza się przeprowadzenie posiedzenia KZP w formie online.
Zadaniem Komisji będzie sformułowanie założeń do sporządzania projektu planu urządzenia lasu wraz z programem ochrony przyrody oraz zakresu projektowanych uzgodnień do prognozy oddziaływania tego planu na środowisko, w formie ustaleń obejmujących:

 • zestawienie obszarów chronionych i funkcji lasu;
 •  zakładane postępowanie hodowlane dla poszczególnych typów siedliskowych lasu i leśnych siedlisk przyrodniczych
 • zestawienie możliwych do stosowania typów drzewostanów (TD) o kierunku ochronnym (przyrodniczym) lub gospodarczym;
 • kreślenie przeciętnych wieków rębności dla głównych gatunków drzew jako narzędzia regulacji urządzeniowej;
 • podział lasów nadleśnictwa na gospodarstwa;
 • wytyczne w sprawie cięć rębnych w poszczególnych gospodarstwach;
 • szczegółowe wytyczne dotyczące przebudowy drzewostanów;
 • wytyczne w sprawie pielęgnowania lasu;
 • wytyczne w sprawie ogólnej ochrony lasu oraz ochrony przeciwpożarowej;
 • wytyczne w sprawie zagospodarowania rekreacyjnego, użytkowania ubocznego oraz zagospodarowania łowieckiego;
 • wytyczne w sprawie ujmowania w projekcie planu urządzenia lasu zagadnień dotyczących istniejącej i planowanej infrastruktury technicznej nadleśnictwa;
 • wytyczne dotyczące zakresu niezbędnej analizy ekonomicznej jaką należy zamieścić w projekcie planu urządzenia lasu;
 • sposób sporządzenia prognozy stanu zasobów drzewnych na koniec przyszłego okresu gospodarczego;
 • zakres weryfikacji i aktualizacji programu ochrony przyrody;
 • zestawienie map tematycznych, jakie powinny zostać sporządzone w ramach projektu planu ul;
 • projekt wystąpienia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie zakresu oraz szczegółowości prognozy oddziaływania planu urządzenia lasu na środowisko i obszary Natura 2000;
 • inne zagadnienia projektowe, specyficzne dla Nadleśnictwa.

5. Ogłoszenie o wyłożeniu końcowych dokumentów związanych z wytycznymi i założeniami do planu (protokół z Komisji Założeń Planu) zostanie zamieszczone w prasie lokalnej działającej w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Pułtusk oraz BIP (Nadleśnictwa Pułtusk i RDLP w Warszawie).

6. Końcowe wytyczne i założenia do planu zostaną poddane konsultacjom społecznym. Uwagi do protokołu z Komisji Założeń Planu należy składać na adres: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie, ul. Grochowska 278, 03-841 Warszawa lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: sekretariat@warszawa.lasy.gov.pl (z dopiskiem w tytule: KZP Pułtusk w terminie wskazanym w ogłoszeniu, o którym mowa w pkt 5 (z uwagi na sytuację pandemiczną zalecana jest korespondencja w formie elektronicznej).


Nadleśnictwa i inne

 

 

Mapa lasów

Mapa lasów

Polecamy Polecamy