Aktualności Aktualności

Ogłoszenie

Staż w jednostkach RDLP w Warszawie

Absolwenci średnich i wyższych szkół, ubiegający się w bieżącym roku o zatrudnienie na okres odbycia stażu w nadleśnictwach z terytorialnego zasięgu działania Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie, zgodnie z Zarządzeniem nr 59 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 września 2012 roku w sprawie stażu absolwentów w Lasach Państwowych, obowiązani są złożyć następujące dokumenty:

  • podanie o umożliwienie odbycia stażu,
  • uwierzytelnioną kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych lub kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej,
  • uwierzytelnioną kopię dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego w przypadku absolwentów średnich szkół,
  • oświadczenie o aplikowaniu o przyjęcie na staż do jednego, wybranego nadleśnictwa oraz o nie odbywaniu stażu pracy w Lasach Państwowych w przeszłości,
  • oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie złożonej w odpowiedzi na ogłoszenie o zatrudnienie na staż w nadleśnictwach z terenu zasięgu działania Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie w celu rozpatrzenia podania oraz skierowania na staż do nadleśnictwa”.

Administratorem danych osobowych osoby składającej podanie jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjęcia i rozpatrzenia podania oraz skierowania wybranych kandydatów do odbycia stażu w nadleśnictwie. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest wyrażona zgoda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych osobowych (RODO). Państwa dane osobowe zawarte w podaniu mogą zostać udostępnione nadleśnictwom z terytorialnego zasięgu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie. Protokół z naboru zawierający imię i nazwisko kandydata oraz nazwę jednostki, do której zostaje skierowany będzie opublikowany na stronie internetowej Administratora www.warszawa.lasy.gov.pl. Udział w naborze jest dobrowolny, brak udzielonej zgody uniemożliwi przyjęcie i rozpatrzenie podania. Zgoda może zostać cofnięta w każdym momencie, co nie wpływa na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Pozostałe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym opis przysługujących Państwu praw jest dostępny na stronie internetowej www.warszawa.lasy.gov.pl oraz w jego siedzibie.

 

Wymienione wyżej dokumenty należy składać bezpośrednio w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie lub za pośrednictwem poczty na adres:

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie
ul. Grochowska 278
03-841 Warszawa

Termin złożenia dokumentów do RDLP ustala się do dnia 31 sierpnia 2019 roku
(liczy się data stempla pocztowego).

Szczegółowych informacji dotyczących zasad przyjmowania absolwentów na staż można zasięgnąć bezpośrednio w RDLP w Warszawie – Wydział Organizacji i Kadr tel. (22) 517 33 07, 517 33 06.


Nadleśnictwa i inne

 

Mapa lasów

Mapa lasów

 

Polecamy Polecamy