Aktualności Aktualności

Komunikat

Aktualne zasady funkcjonowania biura Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie

Na podstawie § 24 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1758 ze zm.), ustala się następujące zasady obsługi interesantów:

  • interesanci mogą osobiście dostarczać do zorganizowanego w siedzibie biura RDLP punktu podawczego wnioski i dokumenty dotyczące postępowań administracyjnych w sprawach wyłączeń gruntów z produkcji leśnej, a także inne dokumenty związane z zapewnieniem pomocy obywatelom, w tym skargi, wnioski, petycje;
  • interesanci, w szczególności będący stroną postępowania administracyjnego, mają zagwarantowane prawo wglądu w akta prowadzonych na ich wniosek postępowań oraz uzyskiwania wyjaśnień odnośnie prowadzonych spraw od właściwych pracowników biura RDLP;
  • do odwołania obowiązuje zasada, że w tym samym czasie w biurze RDLP nie może przebywać więcej niż jeden interesant korzystający z prawa wglądu do akt postępowań administracyjnych lub uzyskujący wyjaśnienia od pracowników merytorycznych;
  • decyzje administracyjne wysyłane będą Pocztą Polską lub z wykorzystaniem Elektronicznej Skrzynki Podawczej RDLP w Warszawie z wyłączeniem możliwości odbierania osobistego.

W miarę możliwości prosimy o kontakt w formie tradycyjnej korespondencji, za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej, mailowo lub telefonicznie.

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej RDLP w Warszawie - /pgl_lp_1771/SkrytkaESP

Z uwagi na panującą pandemię COVID-19 uprzejmie prosimy osoby wchodzące do siedziby biura RDLP o przestrzeganie obowiązujących zaleceń Głównej Inspekcji Sanitarnej, a przede wszystkim używanie maseczek i zachowanie dystansu społecznego.


Nadleśnictwa i inne

 

Mapa lasów

Mapa lasów

 

Polecamy Polecamy