Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

Polskie lasy są miejscem życia kilkuset gatunków kręgowców. Wśród nich znajdują się gatunki łowne, którymi zgodnie z polskim i unijnym prawem opiekują się i gospodarują leśnicy i myśliwi.

Łowiectwo to element ochrony środowiska przyrodniczego – tak mówi ustawa „Prawo łowieckie" z 1995 r. Oznacza ochronę zwierząt łownych zwanych zwierzyną i gospodarowanie ich zasobami w zgodzie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej. Zwierzyna w stanie wolnym jest własnością Skarbu Państwa i stanowi dobro ogólnonarodowe. Gospodarowaniem tym dobrem zajmują się myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim oraz leśnicy.

Gospodarka łowiecka musi być integralną częścią gospodarki leśnej, a zwierzyna składową częścią ekosystemu leśnego. Zadaniem leśników i myśliwych prowadzących gospodarkę łowiecką jest m.in. tworzenie najlepszych warunków bytowania zwierzyny, łagodzenie konfliktów pomiędzy zwierzyną leśną i gospodarką człowieka.

Lasy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie są domem wielu gatunków zwierząt m. in. zwierzyny grubej reprezentowanej przez jelenie, daniele, sarny i dziki. Przeprowadzone w 2013 roku szacunki mówią, że na naszym terenie żyje ponad 2 700 jeleni, 160 danieli, ponad 26 000 saren oraz niemal 8 500 dzików. W warszawskich lasach powszechnie występują także łosie, zaliczane do zwierząt łownych, jednak aktualnie objęte całorocznym okresem ochronnym.

W naszych lasach bytują również gatunki zwierzyny drobnej – lisy, borsuki, zające, kuny, kuropatwy, bażanty, a nawet jenoty. Coraz częściej spotkać można gatunki chronione – wilki, bobry i wydry, które dawniej były łowne.

Liczne zbiorniki wodne są miejscem bytowania ptactwa wodnego zwłaszcza kaczek – czernicy, głowienki, cyraneczki i krzyżówki.

W Nadleśnictwach Garwolin, Łochów, Mińsk i Ostrów Mazowiecka utworzono specjalne obwody, zwane ośrodkami hodowli zwierzyny [ohz]. Są to wzorowo zagospodarowane tereny, na których gospodarkę łowiecką prowadzą leśnicy. Ośrodki hodowli zwierzyny są również miejscem prowadzenia badań naukowych i wdrażania nowych osiągnięć. Warszawscy leśnicy w prowadzonych przez siebie ohz skupiają się szczególnie na utrzymaniu dużej różnorodności biologicznej łowisk oraz poprawie warunków bytowania i zwiększaniu liczebności zwierzyny drobnej – m. in. zajęcy czy kuropatw. W tym celu prowadzą wspólnie z pracownikami naukowymi Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Warszawie programy reintrodukcji, czyli przywracania do środowiska naturalnego i odbudowy populacji tych gatunków.

Leśnicy skupiają się szczególnie na utrzymaniu dużej różnorodności biologicznej łowisk oraz poprawie warunków bytowania i zwiększaniu liczebności zwierzyny drobnej – m. in. zajęcy czy kuropatw.


Ośrodki hodowli zwierzyny dysponują również kwaterami, które mogą stanowić doskonałe miejsce wypoczynku i bazę nie tylko do uprawiania łowiectwa, ale także do poznawania bogatych podwarszawskich lasów.

Lasy otaczające Warszawę są również miejscem kultywowania szlachetnej sztuki gry na rogach myśliwskich. Na naszym terenie odbywają się konkursy sygnalistów i muzyki myśliwskiej przyciągające liczną grupę miłośników kultury łowieckiej.

Bogactwo fauny naszych lasów zachęca do uprawiania różnych form łowów. Każdy z nas może na chwilę stać się myśliwym i z aparatem „zapolować" na leśnego zwierza. Pamiętajmy tylko by zawsze postępować bezpiecznie i zgodnie z zasadami etyki.