Konsultacje społeczne Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

Plan Urządzenia Lasu to podstawowy dokument, na podstawie którego prowadzona jest gospodarka leśna. Tworząc Plany Urządzenia Lasu leśnicy biorą pod uwagę opinie społeczeństwa. W tym celu organizują konsultacje społeczne.

Przy sporządzaniu planu urządzenia lasu (PUL) zapewniamy społeczeństwu udział w konsultacjach poprzez:

• ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych (RDLP) w Warszawie o planowanym posiedzeniu Komisji Założeń Planu w celu ustalenia założeń do projektu PUL;

• podanie do publicznej wiadomości w BIP RDLP i lokalnej prasie informacji o:

• przystąpieniu do opracowania projektu PUL,

• możliwościach zapoznania się z „Założeniami do sporządzenia projektu PUL" oraz o miejscu ich wyłożenia do wglądu,

• sposobie i miejscu składania uwag i wniosków, wskazując jednocześnie termin ich składania,

• właściwości dyrektora RDLP do rozpatrywania uwag i wniosków.

• ogłoszenie w BIP RDLP w Warszawie o planowanym posiedzeniu Narady Techniczno-Gospodarczej w celu sformułowania projektu PUL oraz akceptacji prognozy oddziaływania PUL na środowisko;

• zamieszczenie w lokalnej prasie ogłoszenia o możliwości zapoznania się z projektem PUL wraz z prognozą oddziaływania PUL na środowisko, w siedzibie Nadleśnictwa;

• Ogłoszenie w BIP RDLP o możliwości zapoznania się z projektem PUL wraz z prognozą oddziaływania PUL na środowisko.

Aby zobaczyć informacje umieszczone w BIP - kliknij.

 

Wykres obrazujący okresy obowiązywania Planów Urządzenia Lasu w nadleśnictwach RDLP w Warszawie

Tabela z informacjami o okresach obowiązywania Planów Urządzenia Lasu w nadleśnictwach RDLP w Warszawie