Magazyn Magazyn

Rezerwaty przyrody

Rezerwaty przyrody to obszary wyróżniające się wartościami przyrodniczymi i kulturowymi oraz walorami krajobrazowymi, zachowane w stanie naturalnym lub mało zniekształconym. Tworzone są w celu ochrony rzadkich roślin, zwierząt i grzybów, a także nieożywionych elementów środowiska przyrodniczego. Na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie istnieje 75 rezerwatów przyrody. Ich łączna powierzchnia to ponad 5 tys. ha, co stanowi blisko 2,5% powierzchni dyrekcji.

Parki krajobrazowe

Parki krajobrazowe obejmują tereny o wyjątkowych wartościach przyrodniczych, historycznych, kulturowych i szczególnych walorach krajobrazowych.

Obszary chronionego krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu tworzy się w celu ochrony wyróżniającego się krajobrazu ze względu na możliwość zaspakajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem.

Obszary Natura 2000

Europejska sieć obszarów chronionych Natura 2000 jest stosunkowo nową formą ochrony przyrody, bowiem została ona wprowadzona w Polsce, w momencie naszej akcesji do Unii Europejskiej. Celem utworzenia sieci Natura 2000 jest zachowanie zagrożonych wyginięciem siedlisk przyrodniczych oraz gatunków flory i fauny w skali Europy, a także typowych, powszechnie występujących siedlisk Starego Kontynentu.

Pomniki przyrody

Pomnikami przyrody nazywamy zwykle pojedyncze twory przyrody żywej lub nieożywionej. W lasach pomnikami przyrody najczęściej są drzewa wyróżniające się swoimi wymiarami, zaawansowanym wiekiem lub ciekawym wyglądem.

Użytki ekologiczne

Użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej – naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności i tym podobne.