Magazyn Magazyn

Zasoby leśne

Na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie przeważają siedliska borowe z panującą sosną. Średni wiek lasów na naszym terenie to 63 lata, a przeciętna zasobność przekracza 266 m3/ha.

Hodowla lasu

Sadzenie i pielęgnowanie lasu, a także zbiór nasion i produkcja sadzonek to główne zadania hodowli lasu – dziedziny opartej na wnikliwych obserwacjach przyrody i naśladowaniu zachodzących w niej procesów.

Ochrona lasu

Ochrona lasu to cały zespół działań mających uchronić ekosystemy leśne przed ujemnymi skutkami oddziaływania różnych czynników. Istniejące zagrożenia możemy zabrać w trzy zasadnicze grupy: abiotyczne, biotyczne i antropogeniczne

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – drewna, płodów runa leśnego, roślin lub ich części (np. na potrzeby przemysłu farmaceutycznego), choinek i wielu innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość.

Urządzanie lasu

Gospodarka leśna w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na 10 lat. Plany sporządzają dla Lasów Państwowych specjalistyczne jednostki, m.in. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL). Zatwierdzane są one po konsultacjach z udziałem społeczeństwa, decyzją Ministra Środowiska.

Łowiectwo

Polskie lasy są miejscem życia kilkuset gatunków kręgowców. Wśród nich znajdują się gatunki łowne, którymi zgodnie z polskim i unijnym prawem opiekują się i gospodarują leśnicy i myśliwi.

Certyfikaty

Lasy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie objęte są certyfikatem gospodarki leśnej w systemie PEFC.

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Pod pojęciem lasów niepaństwowych należy rozumieć wszystkie grunty leśne niestanowiące własności Skarbu Państwa. Można tu zaliczyć zarówno lasy prywatnych właścicieli jak i lasy spółek, wspólnot, stowarzyszeń, gmin itp.