Asset Publisher Asset Publisher

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym pn.: „Usługa wsparcia dla systemu zarządzania wydrukiem PaperCut MF na 3 lata”.

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wsparcia na 3-letni okres dla systemu zarządzania wydrukiem PaperCut MF Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie. Licencjonowanie systemu odbywa się w oparciu o model organizacji korporacyjnej (Enterprise-Wide).
 2. System zarządzania wydrukiem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie oraz jednostek z terytorialnego zasięgu działania RDLP w Warszawie obejmuje 37 urządzeń, w tym 13 terminali Fast Release Connection oraz 24 urządzenia drukujące z zainstalowanym oprogramowaniem Embedded. Poniżej wyszczególniono rodzaje posiadanych licencji Embedded:
 • Canon Embedded - 4 szt.
 • HP Embedded - 4 szt.
 • Konica Minolta Embedded - 3 szt.
 • Kyocera Mita Embedded - 1 szt.
 • Lexmark MFP Embedded - 1 szt.
 • Samsung Embedded - 8 szt.
 • Xerox Embedded - 3 szt.
 1. Oferty należy składać na Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia, który należy przesłać na adres email informatyka@warszawa.lasy.gov.pl do dnia 02.11.2022 r.
 2. Termin dostarczenia wsparcia wynosi do 7 dni roboczych od dnia zlecenia zamówienia.
 3. Termin związania z ofertą wynosi 14 dni.
 4. Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.
 5. Kryterium wyboru oferty będzie cena.
 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 7. Wykonawca zobowiązany jest złożyć Oświadczenie, w myśl zapisów art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
 8. Osobą upoważnioną do kontaktów po stronie Zamawiającego w zakresie realizacji niniejszego zamówienia jest: Lucyna Błędowska, tel.: +48 22 517 33 12, tel. kom. +48 519 574 824, e-mail: informatyka@warszawa.lasy.gov.pl