Asset Publisher Asset Publisher

Deklaracja dostępności

Lasy Państwowe zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron jednostek LP w domenie: .lasy.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
  • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.07.20 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marek Matecki: tel. 22 185 53 63; email: dostepnosc.cyfrowa@lasy.gov.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie ul. Grochowska 278, 03-841 Warszawa.

Wejście główne (tzw. C) do siedziby znajduje się od strony ul. Kamionkowskiej (ulica równoległa do ul. Grochowskiej 278). Po kilkustopniowych schodach wchodzi się na poziom 0, następnie z holu należy skontaktować się, poprzez domofon, z sekretariatem biura RDLP, wejść na klatkę schodową i schodami udać się na II piętro, można również skorzystać z przestronnej windy z dwuskrzydłowymi drzwiami. Na II piętrze, przy drzwiach wejściowych do biura znajduje się wideodomofon który pozwala na kontakt z sekretariatem w celu otwarcia drzwi.

Wejście techniczne klatką schodową A i B jest niedostępne dla osób nieuprawnionych (spoza siedziby RDLP).

Pojazdy parkowane są na ogólnodostępnych parkingach publicznych w okolicy budynku lub na parkingu wielopoziomowym w budynku na poziomie 0 i -1. Przed budynkiem biura RDLP nie ma wyznaczonych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.

Dostęp do budynku dla osób niepełnosprawnych wymaga skorzystania z pochylni usytuowanej naprzeciw apteki lub przy głównym wejściu od ulicy Kamionkowskiej. Wejścia do pomieszczeń biurowych nie posiadają progów. W części A biura znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Drzwi i przejścia w budynku posiadają minimalną szerokość 90 cm umożliwiającą skorzystanie z przejścia osobie niepełnosprawnej. Korytarz biura przebiega na jednym poziomie przez całą długość I piętra.

W windzie i w budynku nie ma szczególnych oznaczeń ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i słabo widzącym. Po budynku można poruszać się z psem asystującym.

Wśród pracowników nie ma tłumacza języka migowego. Istnieje możliwość skorzystania ze wsparcia tłumacza (na miejscu lub online) pod warunkiem umówienia wizyty i zgłoszenia takiej potrzeby, co najmniej 3 dni wcześniej.

W celu ułatwienia rozstrzygnięcia danej sprawy, bądź ustalenia terminu spotkania, wskazany jest kontakt telefoniczny pod nr +48 22 517-33-00 lub e-mailowo na adres rdlp@warszawa.lasy.gov.pl