Asset Publisher Asset Publisher

Zaproszenie do składania ofert

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym na „Przeprowadzenie procesu wznowienia certyfikatu gospodarki leśnej dla RDLP w Warszawie według standardów PEFC oraz wykonanie 2 corocznych audytów okresowych sprawdzających zgodność postępowania Zamawiającego ze standardami PEFC oraz 3-letni nadzór nad Certyfikatem w czasie określonym w umowie. ”

Szczegółowy opis zamówienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia (do pobrania na dole strony).

Termin składania ofert upływa 19.10.2022 r.