Asset Publisher Asset Publisher

Ogłoszenie - egzamin na staż 2022

Dotyczy absolwentów ubiegający się o staż pracy w nadleśnictwach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie (Nadleśnictwa: Celestynów, Chojnów, Łuków, Ostrów Mazowiecka, Płońsk i Siedlce)

Zgodnie z zarządzeniem nr 59 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 września 2012 roku w sprawie stażu absolwentów w Lasach Państwowych w przypadku zgłoszenia się liczby absolwentów przekraczającej limit wolnych miejsc w danej jednostce, przeprowadza się na szczeblu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie dodatkowy egzamin kwalifikujący na staż. Taka sytuacja dotyczy wyżej wymienionych nadleśnictw.

Egzamin odbędzie się w dniu 08 września 2022 roku (czwartek) o godz. 10.00 w biurze Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie przy ul. Grochowskiej 278 (wejście od ul. Kamionkowskiej, klatka C, I piętro)

Zakres tematyczny egzaminu obejmuje:

  • Ustawę z dnia 28 września 1991 roku o lasach z późn. zmianami (tekst jednolity Dz.U.2022 poz. 672 ze zm.),
  • Ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody z późn. zmianami (tekst jednolity Dz.U.2022, poz. 916 ze zm.),
  • "Instrukcję ochrony lasu" stanowiącą załącznik do zarządzenia nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 22 listopada 2011 roku, obowiązującym w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych od dnia 1 stycznia 2012 roku (część II tom II) ze zmianami,
  • "Zasady hodowli lasu" stanowiące załącznik do zarządzenia nr 53 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2011 roku, obowiązujące w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych od dnia 1 stycznia 2012 roku ze zmianami,
  • Zarządzenie Nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku (znak: ZM.800.8.2019) w sprawie wprowadzenia warunków technicznych stosowanych w obrocie surowcem drzewnym w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe, zmienione zarządzeniem nr 54 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 29 września 2020 roku (znak: ZM.800.12.2020).
Kandydaci, którzy wskazali powyższe nadleśnictwa, jako preferencyjne zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo o konieczności przystąpienia do egzaminu.