Aktualności Aktualności

Ogłoszenie - staż 2022

Ruszył nabór na staż w nadleśnictwach RDLP w Warszawie

Absolwenci średnich i wyższych szkół, ubiegający się w bieżącym roku o zatrudnienie na okres odbycia stażu w nadleśnictwach z terytorialnego zasięgu działania Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie, zgodnie z Zarządzeniem nr 59 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 września 2012 roku w sprawie stażu absolwentów w Lasach Państwowych, obowiązani są złożyć następujące dokumenty:

  1. podanie o umożliwienie odbycia stażu;
  2. kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych lub kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej*;
  3. kopię dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego w przypadku absolwentów średnich szkół*;
  4. oświadczenie o aplikowaniu o przyjęcie na staż do jednego, wybranego nadleśnictwa oraz o nie odbywaniu stażu pracy w Lasach Państwowych w przeszłości;
  5. oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie złożonej w odpowiedzi na ogłoszenie o zatrudnienie na staż w nadleśnictwach z terytorialnego zasięgu działania Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie w celu rozpatrzenia podania oraz skierowania na staż do nadleśnictwa”;
  6. klauzulę informacyjną dla kandydatów na staż pracy w nadleśnictwach z terytorialnego zasięgu zdziałania Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie, stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia.

*) przed wydaniem skierowania na staż należy przedłożyć dyplom/świadectwo w celu stwierdzenia zgodności z oryginałem.

Wymienione wyżej dokumenty należy składać w terminie do dnia 31 sierpnia 2022 roku.

  1. Za pośrednictwem poczty na adres: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie ul. Grochowska 278; 03-841 Warszawa (liczy się data stempla pocztowego),
  2. Osobiście w zamkniętej kopercie w sekretariacie RDLP w Warszawie, 03-841 Warszawa,
    ul. Grochowska 278, w godzinach 7:00-15:00 od poniedziałku do piątku.

Dyrektor RDLP w Warszawie zastrzega, że w przypadku, gdy do wybranego nadleśnictwa złoży aplikację więcej chętnych, niż jest  zaplanowanych miejsc stażu, w pierwszych dniach września, dla tych kandydatów na staż pracy, będzie przeprowadzony testowy egzamin kwalifikacyjny.

Szczegółowych informacji dotyczących zasad przyjmowania absolwentów na staż można zasięgnąć w RDLP w Warszawie – Wydział Organizacji i Kadr tel. (22) 517 33 07, 517 33 06 lub tel. kom.: 539 390 471, 660 706 770.