Asset Publisher Asset Publisher

Organizacja dyrekcji

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie to jedna z 17 regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych w Polsce i tak jak one podlega Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. RDLP w Warszawie nadzoruje działalność 15 jednostek terenowych - 14 nadleśnictw oraz Zespołu Składnic Lasów Państwowych w Siedlcach.

Dyrektor RDLP w Warszawie– kieruje całokształtem działalności RDLP i ponosi za nią odpowiedzialność, a także reprezentuje ją na zewnątrz.

Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej – kieruje realizacją zadań z zakresu zagospodarowania lasu i stanu posiadania.

Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych – kieruje realizacją zadań z zakresu spraw ekonomicznych.

Wydział Organizacji i Kadr – prowadzi sprawy z zakresu kadr, organizacji i szkoleń.

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego – realizuje kontrolę instytucjonalną, koordynuje całokształt spraw związanych z BHP, obronnością, ochroną informacji niejawnych i ich kancelarią.

Zespół ds. Promocji i Mediów – Prowadzi zadania z zakresu informacji i komunikacji społecznej, edukacji przyrodniczej i leśnej, współpracuje z mediami, organizacjami społecznymi. Popularyzuje wiedzę o lasach i leśnictwie. Redaguje internetową i BIP.

Wydział Gospodarowania Ekosystemami – koordynuje realizację zadań w dziedzinie hodowli lasu, selekcji, nasiennictwa, szkółkarstwa, odnowień, zalesień, pielęgnacji lasu, gospodarki wodnej, rolnej i rybackiej oraz nadzoru nad lasami innej własności.

Wydział Ochrony Ekosystemów – koordynuje zadania związane z zachowaniem wartości przyrodniczych ekosystemów leśnych, poprawą stanu zdrowotnego i zabezpieczeniem lasu przed szkodami, w tym ochroną przeciwpożarową. Prowadzi sprawy związane z ochroną przyrody, udostępnianiem lasu dla ruchu turystycznego oraz gospodarką łowiecką.

Wydział Zarządzania Zasobami Leśnymi – prowadzi całokształt zagadnień z zakresu stanu posiadania, urządzenia lasu, geomatyki leśnej oraz Systemu Informacji Przestrzennej.

Wydział Ochrony Gruntów Leśnych – przygotowuje decyzje dyrektora w sprawie wyłączenie gruntów leśnych z produkcji w trybie Ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Główny Księgowy i Wydział Księgowości – kieruje całokształtem prac związanych z prowadzeniem księgowości i spraw finansowych.

Wydział Analiz i Planowania – koordynuje sporządzanie i realizację planów finansowo – gospodarczych, sprawozdawczość, analizy z wnioskami dotyczącymi realizacji zadań wynikających z planów oraz prognozowanie sytuacji ekonomiczno – finansowej RDLP w Warszawie.

Wydział Gospodarki Drewnem – koordynuje merytoryczne przygotowanie i realizację zadań w skali RDLP w dziedzinie użytkowania lasu i stworzenia warunków do racjonalnego i efektywnego zagospodarowania pozyskanego drewna i produktów ubocznego użytkowania lasu oraz działalności marketingowej.

Wydział Rozwoju i Innowacji – koordynuje i nadzoruje jednostki w zakresie inwestycji, postępu techniczno – technologicznego, transportu, pozyskania zewnętrznych środków pomocowych, prywatyzacji prac leśnych, zamawiania robót, dostaw i usług. Ustala jednolite procedury przetargowe związane z wyborem dostawców i wykonawców zadań.

Wydział Informatyki – koordynuje utrzymanie i rozwój Systemu Informatycznego Lasów Państwowych w biurze i jednostkach organizacyjnych. Administruje siecią, Internetem i serwerem RDLP w Warszawie.

Wydział Administracji – prowadzi całokształt spraw związanych z obsługą administracyjną RDLP w Warszawie. Koordynuje sprawy związane z obsługą kancelarii, sekretariatu i archiwum.