Aktualności Aktualności

OGŁOSZENIE - Zaporszenie do złożenia oferty

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie zaprasza do złożenia oferty na dostawę macierzy IBM v5010 wraz z niezbędnymi podzespołami wymaganymi do poprawnej pracy w środowisku sieciowym zamawiającego.

    Prosimy o przedstawienie oferty na załączonym do niniejszego zaproszenia wzorze formularza ofertowego.
    Prosimy o przedstawienie oferty zawierającej cenę netto oraz brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia.
    Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, zamawiający kierować się będzie jednym kryterium: Cena – o znaczeniu 100 %.
    Zamawiający będzie oceniał tylko oferty zgodne ze Szczegółowym Opisem Zamówienia oraz projektem umowy stanowiącymi załącznik nr 1 i 2 do formularza ofertowego.
    Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszej procedury bez wskazywania przyczyny.
    Oczekujemy na złożenie oferty do dnia 9 listopada 2018 r. Ofertę można przesłać na adres e-mail: informatyka@warszawa.lasy.gov.pl.