Aktualności Aktualności

Leśnicy i Policja dla ochrony i bezpieczeństwa lasów

12 grudnia w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu podpisane zostały porozumienia z Policją dotyczące współpracy w obszarze ochrony oraz zabezpieczenia obszarów leśnych województwa mazowieckiego.

     Porozumienia podpisali: insp. Tomasz Michułka, Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu oraz dyrektorzy Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych Warszawie – Marek Roman i w Radomiu – Andrzej Matysiak.

     W dokumentach o współpracy ujęte zostały zagadnienia dotyczące ochrony oraz zabezpieczenia terenów leśnych województwa mazowieckiego. Przewidują one m.in. wspólne działania mające na celu zatrzymanie sprawców kradzieży drewna, stroiszu i choinek oraz kłusownictwa. Porozumienia obejmują także udostępnianie przez Lasy Państwowe zapisów monitoringu wizyjnego w sytuacjach podejrzenia popełnienia przestępstw i wykroczeń oraz zapewnienie pracownika Służby Leśnej jako przewodnika podczas akcji poszukiwawczych na terenach leśnych. Strażnicy leśni będą mogli korzystać z nowoczesnych policyjnych strzelnic oraz ze specjalistycznej wiedzy funkcjonariuszy z zakresu zasad użycia broni palnej oraz środków przymusu bezpośredniego.

     Efektem zawartych porozumień będą m.in. wzajemne szkolenia policjantów i strażników leśnych. Obie strony widzą konieczność stałego zwiększania i aktualizacji wiedzy dotyczącej szkodnictwa leśnego i zasad pracy policji. Policjanci będą szkoleni z zasad znakowania drewna, rozpoznawania gatunków i sortymentów oraz dokumentów świadczących o jego legalności, a także wykorzystania nowoczesnych technologii w lesie tj. GPS i mapy numeryczne. Leśnicy, a zwłaszcza straż leśna będą szkoleni przez policjantów w szerokim zakresie obejmującym również nowe zagadnienia i rodzaje szkodnictwa.

     Na szczególnie zagrożonych terenach tj. o wzmożonej presji turystycznej, wokół miast i obiektów rekreacyjnych, a także szczególnie narażonych na pożary Policja i leśnicy będą prowadzili działania i wspólne patrole na podstawie specjalnych planów opracowanych przez nadleśnictwa i komendy powiatowe oraz miejskie Policji.

     Współpraca z innymi instytucjami znacząco podnosi efektywność zwalczania szkodnictwa leśnego. Możliwość zawarcia porozumień regulujących zasady współpracy stwarza Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych zasad współdziałania Lasów Państwowych z Policją. Grudzień to dobry czas na zacieśnienie współpracy. W Lasach Państwowych trwa akcja „Choinka-Kłusownik”. Na terenach leśnych i w miejscach handlu choinkami pojawią się wspólne patrole Straży Leśnej i Policji.